سخنگوی مجاهدین: زهره ترک شدن رژیم و باندهای فاشیستی از اخطار ترامپ و اثبات حرفها و مواضع مجاهدین

1397/05/07

مجاهدین خلق ایران

 

مجاهدین خلق ایران