خانه » آخرین اخبار » سخنگوی مجاهدین: زهره ترک شدن رژیم و باندهای فاشیستی از اخطار ترامپ و اثبات حرفها و مواضع مجاهدین

سخنگوی مجاهدین: زهره ترک شدن رژیم و باندهای فاشیستی از اخطار ترامپ و اثبات حرفها و مواضع مجاهدین