وزیر کشور کابینه آخوند روحانی: اولویت‌مان در سال ۹۷کماکان حفظ امنیت است

1397/01/01

عبدالرضا رحمانی‌فضلی

عبدالرضا رحمانی‌فضلی

رحمانی فضلی وزیر کشور کابینه آخوند روحانی طی مصاحبه‌یی در پاسخ به این سؤال که وزارت کشور چه برنامه‌یی برای سال ۹۷ دارد؟  گفت: اولویت اول‌مان در سال ۹۷ با توجه به تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌هایی که داریم کماکان حفظ امنیت است زیرا امنیت اساس فعالیتها در کشور است و اگر امنیت نباشد کار اقتصادی و سیاسی و… نخواهد بود.