مریم رجوی به هنگام ورود به آلبانی در میان استقبال پرشور مجاهدان اشرفی