سخنراني خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت در گردهمایی پاریس