اعتراض همسر زندانی سیاسی عبدالفتاح سلطانی در شب سال نو در خیابانهای تهران

1397/01/01

اعتراض همسر زندانی سیاسی عبدالفتاح سلطانی.jpg

اعتراض همسر زندانی سیاسی عبدالفتاح سلطانی.jpg

همزمان با شروع سال نو، عبدالفتاح سلطانی وکیل سرشناس حقوق بشر اعتصاب غذا کرده است. همسر او در شب سال نو با عکس او در خیابانهای تهران دست به اعتراض و افشاگری  زده است.