فراخوان به تجمع بازنشستگان در تهرا

1396/12/04

 

پیشکسوتان و بازنشستگان برای روز سه‌شنبه هشتم اسفند فراخوان به تجمع بزرگ در تهران را داده‌اند.

محل برگزاری این تجمع تهران ساعت 10صبح مقابل اداره کار رژیم عنوان شده است.