محمد محدثین: دوران بعد از قیام، دوران آمادگی برای فرستادن این رژیم خونخوار به زباله‌دان تاریخ است

1396/10/27 

محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران

محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران

محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران به روزنامه عکاظ چاپ عربستان گفت: قیام مردم ایران تعادل‌قوا راعلیه رژیم تغییر داده و دورانی که بعد از قیام مردم ایران شروع شده، دوران آمادگی برای فرستادن این رژیم خونخوار به زباله‌دان تاریخ است.

عکاظ نوشت: محمد محدثین خاطرنشان کرد که مردم ایران در جریان این قیام با صدایی رسا گفتند: نه. وی افزود: خامنه‌ای بعد از 13روز سکوت در سخنرانی خود بر اثر شعارهای میلیونها نفر از مردم در 139شهر ایران که فریاد زدند مرگ بر خامنه‌ای و خامنه‌ای حیا کن مملکت را رها کن و مرگ بر دیکتاتور کنترل خود را از دست داده بود.

عکاظ افزود: مخالفان رژیم تأکید کردند که قیام مردم ایران تعادل‌قوا را علیه رژیم ولایت فقیهتغییر داد. آنها توضیح دادند که این قیام دیوار ترسی را در میان مردم ایران شکست که آخوندها توهم داشتند بعد از خشونت اعمال شده در قیام 2009 علیه آن مجدداً شعله‌ور نخواهد شد.

روزنامه عکاظ به‌نقل از محمد محدثین اضافه کرد: همه آنچه رژیم آخوندی به‌طور عام در 38سال گذشته و به‌طور خاص بعد از قیام سال 2009 در جهت آن تلاش کرده بود به باد داده شد.

قیام کنونی نمایانگر حدفاصل بین دو دوره است. ضمن این‌که هر آنچه رژیم در جهت آن تلاش کرده و تمام ترسی را که در کشور ساخته بود تماماً فرو ریخت و دوران بعد از قیام، دوران آمادگی برای فرستادن این رژیم خونخوار به زباله‌دان تاریخ است.