هفته نامه گلوبوس: رژیم ایران در نقطه ی ضعیف خود قرار دارد

 
 

هفته نامه گلوبوس متعلق به کراوسی مقاله ای درباره قیام مردم ایران نوشت.

در این مقاله آمده است:‌ «رژیم ایران در نقطه ی ضعیف خود قرار دارد. مردم خواهان تغییر و سرنگونی این رژیم هستند و این بار ثابت کردند که این تغییر امکان پذیر و در دسترس است. سرنگونی رژیم ایران، هدف اصلی تظاهرات هایی است که در سرتاسر ایران برگزار می شود. 
شورای ملی مقاومت که خواستار سرنگونی رژیم مذهبی آخوندهاست، قویا از این تظاهرات در شهرهای مختلف ایران حمایت می کند. 
در حالی که رسانه های جهانی, سیاستمداران و تحلیل گران متفق القول هستند که حکومت ظالمانه ای که در سال ۱۹۷۹ برسرکار آمده, اکنون در معرض خطر سرنگونی قرار گرفته است. این حکومت این بار نیز در مواجه با تظاهرات گسترده مردمی، دست به سرکوب تظاهرکنندگان زده است. اما اپوزیسیون به خوبی سازمان یافته این رژیم با رهبری کاریسماتیک خود مریم رجوی، نقش بسیار فعالی در این اعتراضات داشته اند هدف آنها، سرنگونی حکومت مذهبی حاکم و استقرار حکومتی مبتنی بر جدایی دین و دولت است.