شعار خانواده های بازداشت شدگان در مقابل زندان اوین به مزدوران خامنه ای – بترسید بترسید ما همه باهم هستیم

 

پاسخ خانواده های بازداشت شدگان در مقابل زندان اوین به یورش وحشیانه گارد سرکوب خامنه ای:‌بترسید بترسید ما همه باهم هستیم – سه شنبه ۱۹ دی