تظاهرات مردم بابل با شعار مرگ بر دیکتاتور

1396/10/18 

 طنین  شعار مرگ بر دیکتاتور در بابل

طنین شعار مرگ بر دیکتاتور در بابل

 

بنا‌ به گزارشهای دریافتی روز دوشنبه ۱۸دی مردم بابل در میدان باغ فردوس؛ با شعار مرگ بر دیکتاتور، دست به تظاهرات زدند.