همبستگی هواداران سازمان مجاهدین در سوئد با قیام مردم ایران

همبستگی هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در سوئد با قیام مردم ایران – شنبه ۱۶ دی

استکهلم

مالمو

یوتوبری