همبستگی هواداران سازمان مجاهدین در دانمارک با قیام مردم ایران

 

همبستگی جمعی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در دانمارک با قیام بزرگ مردم ایران

کپنهاگ

آرهوس