همبستگی حامیان مقاومت در پاریس با قیام مردم ایران

 

شنبه – ۱۶ دی – همبستگی حامیان مقاومت ایران در پاریس با قیام بزرگ مردم ایران – مرکز پاریس

 

شنبه – ۱۶ دی – همبستگی حامیان مقاومت ایران در پاریس با قیام بزرگ مردم ایران – مرکز پاریس

همبستگی حامیان مقاومت در پاریس با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در پاریس با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در پاریس با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در پاریس با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در پاریس با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در پاریس با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در پاریس با قیام مردم ایران