رم – همبستگی جمعی از هواداران سازمان مجاهدین با قیام ایران