تهران – مقابل زندان اوین – طنین شعار الله اکبر – شنبه ۱۶ دی