حمایت مشاور امنیت ملی آمریکا از قیام مردم ایران

1396/10/13 

ژنرال مک مستر مشاور امنیت ملی آمریکا

ژنرال مک مستر مشاور امنیت ملی آمریکا

ژنرال مک مستر مشاور امنیت ملی آمریکا می‌گوید: مردم ایران از رژیم حاکم ناامید شدند. رژیمی که توجه بیشتری به صدور تروریسم دارد تا این‌که جوابگوی نیازهای مردم خودش باشد. این یک رژیم دیکتاتوریست که در حال سرکوب مردم خودش است.