ایلیانا رزلهتینن رژیم ایران را بدترین ناقض حقوق‌بشر دانست

1396/10/14 

ایلیانا رزلهتینن رئیس کمیته خاورمیانه و شمال آفریقا در کنگره آمریکا

ایلیانا رزلهتینن رئیس کمیته خاورمیانه و شمال آفریقا در کنگره آمریکا

ایلیانا رزلهتینن از اعضای برجسته کنگره آمریکا در پیامی اعلام کرد:
رژیم ایران یکبار دیگر به‌عنوان یکی از بدترین ناقضان آزادی مذاهب لیست‌گذاری شد. لایحه من سرکوب بهائیان و سایر اقلیتها توسط رژیم را محکوم می‌کند. آمریکا باید رژیم را به‌خاطر نقض حقوق‌بشر و سایر فعالیتهای غیرقانونی محکوم کند.