ادامه قیام مردم ایران در هفتمین روز خود

 
 

تظاهرات مردم و جوانان به پاخاسته شهرهای مختلف در روز چهارشنبه برای هفتمین روز ادامه یافت.

ارومیه – تظاهرات و درگیری گسترده

تهران – شعار مرگ بر دیکتاتور

اسلام آبادغرب- تجمع گسترده مزدروان خامنه ای

زاهدان – جوانان دلیر بلوچ مزدوران خامنه ای را فراری می دهند

قیام ایران – نوشهر – شعار مرگ بر دیکتاتور

دورود – شعار مرگ بر دیکتاتور جوانان

مسجد سلیمان – شعار مرگ برخامنه ای و فراری دادن مزدوران

 

تظاهرات مردم و جوانان به پاخاسته شهرهای مختلف در روز چهارشنبه برای هفتمین روز ادامه یافت.

ارومیه – تظاهرات و درگیری گسترده

تهران – شعار مرگ بر دیکتاتور

اسلام آبادغرب- تجمع گسترده مزدروان خامنه ای

زاهدان – جوانان دلیر بلوچ مزدوران خامنه ای را فراری می دهند

قیام ایران – نوشهر – شعار مرگ بر دیکتاتور

دورود – شعار مرگ بر دیکتاتور جوانان

مسجد سلیمان – شعار مرگ برخامنه ای و فراری دادن مزدوران