پیام عاصمه جهانگیر در حمایت از قیام مردم در ایران

1396/10/12 

عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ملل‌متحد در امور حقوق‌بشر ایران

عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ملل‌متحد در امور حقوق‌بشر ایران

 

خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد در امور ایران طی پیامی اعلام کرد:
شهروندان ایران حق دارند دست به اعتراضات صلح‌آمیز بزنند.

برای شهدا تسلیت دارم و مصرانه خواهان خاتمه خشونت هستم.