حمایت سناتور تیم کین از قیام مردم در ایران

1396/10/12 

سناتور توسیتر تیم کین

سناتور توسیتر تیم کین

 

سناتور توسیتر تیم کین از قیام مردم ایران حمایت کرد و گفت: آمریکا می‌تواند‌گام بزرگی در حمایت از جنبش دموکراسی در ایران بردارد. -با پایان سال 2017ما شاهدیم که مردم ایران خود را در سراسر جهان مطرح می‌کنند و خواستار رعایت حقوق‌بشر و برابری هستند… آرزوی من برای سال 2018 برای آنان مقاومت است که رستاخیز شود.