حمایت دولت کانادا از تظاهرات مردم ایران و حقوق اساسی آنها

1396/10/10 

حمایت دولت کانادا از قیام ایران

حمایت دولت کانادا از قیام ایران

 

دولت کانادا اعلام کرد از حق مردم ایران برای تظاهرات و کسب حقوق اساسی خود حمایت می‌کند. وزارت‌خارجه کانادا شب گذشته طی بیانیه‌یی اعلام کرد:
کانادا تظاهرات جاری در ایران را زیر نظر دارد و از حق اساسی آنها برای تظاهرات مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند. ما از مقامهای رژیم ایران خواهان احترام به حقوق دموکراتیک و حقوق‌بشر هستیم.

‹کانادا هم‌چنان به حمایت از حقوق اساسی ایرانیان از جمله حق آزادی بیان ادامه خواهد داد.›.