حمایت جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا از قیام مردم ایران

1396/10/10 

جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا

جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا

 

جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا طی پیامی در حمایت از قیام مردم ایران خواستار حمایت کمیسیون اروپا از مردم ایران و محکومیت خشونت و سرکوب دیکتاتوری آخوندی شد.

جولی ترتزی در پیامش گفت: کمیسیون اروپا و همه دولتهای اروپایی بایستی به رژیم آخوندهای حاکم بر ایران نشان بدهند که خشونت و اقدامات سرکوبگرانه علیه تظاهرکنندگان دیگر تحمل نخواهد شد.