حمایت پل رایان رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا از تظاهرات مردم ایران

1396/10/9 

پل رایان رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا

پل رایان رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا

پل رایان رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا از تظاهرات مردم ایران حمایت کرد. وی در توئیت خود نوشت:‌ مهم است که ما از تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز در ایران حمایت کنیم. این نتیجه رژیمی است که بیشتر متمرکز تقویت سازمانهای تروریستی است تا رسیدگی به مشکلات مردم خودش.