اعدام سه زندانی در زندان تبریز

1396/9/5 

اعدام در ایران

اعدام در ایران

رژیم ضدبشری آخوندی صبح امروز یکشنبه 5آذر سه زندانی را در زندان تبریز بدار آویخت.
یکی از این زندانیان اعدام شده طاهر امینی نام داشت و ۳۰ساله بود.
رژیم ضدبشری آخوندی صبح روز چهارشنبه اول آذر نیز سه زندانی را در زندان مرکزی تبریز اعدام کرد. دو تن از این زندانیان سعید عسگری و علی دلگشادی نام داشتند که به ترتیب ۵۵ و ۶۸سال سن داشتند.
رژیم ضدبشری آخوندی هم‌چنین روز سه‌شنبه 30آبان یک زندانی محکوم به اعدام به نام حسن شهبازی را جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان اردبیل منتقل کرد.