فراخوان به تجمع اعتراضی غارت‌شدگان در تهران

1396/9/2 

فراخوان به تجمع غارت شدگان

فراخوان به تجمع غارت شدگان

بر اساس فراخوان جمعی از غارت‌شدگان مؤسسات آرمان وحدت، افضل توس، البرز ایرانیان، روز یکشنبه 5آذر ماه؛ تجمعی در برابر دفتر سازمان ملل در تهران در ساعت ١٠صبح برگزار خواهد شد.