نوحه عزاداران حسینی در جهرم: ای تکیه زده به کرسی دین، ای دشمن راه و رسم و آیین، با نام خدا مکن جنایت (از اینترنت)

1396/7/5