جمشید پیمان: پلید تر از حاکمان جمهوری اسلامی!

پرسید : پلید تر از حاکمان جمهوری اسلامی سراغ داری؟

گفتم: آری؛ آنان که جنایت های این ها را می بینند و همچنان به تایید شان می پردازند!

پرسید از این دو گروه پلید تر هم سراغ داری؟

گفتم: آری؛ آنان که پلیدی های این دو گروه را می بینند و در مقابلشان سکوت می کنند!

پرسید: از اینان پلید تر هم سراغ داری؟

گفتم: آری؛ آنان که ادعای مبارزه با حاکمان جمهوری اسلامی را دارند و استراتژی مبارزاتی شان دفاع از عملکرد این نظام است!

پرسید: از اینها که بر شمردی پلید تر هم سراغ داری؟
 

گفتم : آری؛ آنان که ایران و خارج از ایران را ییلاق و قشقلاق می کنند، از آخوندهای حاکم هم بدشان می آید، اما اگر درخارج با کسی رو به رو شوند که پای مبارزه با رژیم را پیش بکشد، پرخاشگرانه بهش می گویند: اگر جرات داری برو داخل ایران مبارزه کن!

پرسید: از همه ی اینها پلید تر هم سراغ داری؟

گفتم: آری؛ آنان که همسو و همکلام و با منطق و شیوه ی نظام آخوندی، مقاومت ایران و مبارزان پیشتاز آزادی را مورد حمله و هجوم قرار می دهند و اسمش را می گذارند: انتقاد!

پرسید برای این گروه ها مصداقی هم داری؟

گفتم : اگر هنوز مصداقی ندیده ای، برو سراغ چشم پزشک!

جمشید پیمان: پلید تر از حاکمان جمهوری اسلامی!